eBay: Free Shipping at eBay Fashion Vault

eBay offers free shipping on all Fashion Vault purchases.